Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Zapewniamy, iż szanujemy Państwa prywatność, a do ochrony Państwa danych przywiązujemy najwyższą wagę. Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
Poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu – powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest dla Państwa pod adresem e-mail: patryk.chachaj@liftlodz.pl

 

DEFINICJE

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

LIFT ŁÓDŹ

LIFT ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 7272843733

Dane Osobowe

oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Usługi

oznaczają świadczone przez LIFT ŁÓDŹ za pośrednictwem naszej Strony Internetowej usługi, w szczególności kontakt z Państwem za pośrednictwem naszej zakładki kontakt  oraz przesyłanie naszego newslettera;

Użytkownik

oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez LIFT ŁÓDŹ, którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.liftlodz.pl

Polityka

oznacza niniejszą politykę prywatności;

Przetwarzanie

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez LIFT ŁÓDŹ;

Rozporządzanie, RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej www.liftlodz.pl, w szczególności celem zapisania się na newsletter lub zgłoszenia prośby o kontakt poprzez pozostawienie Państwa danych osobowych, stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych. Za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych odpowiada LIFT ŁÓDŹ, jednak mogą się Państwo skontaktować z każdym z Administratorów celem realizacji swoich praw wynikających z RODO lub niniejszej Polityki.
 2. Wszelkie podane przez Państwa Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez LIFT ŁÓDŹ świadczonych za pośrednictwem jego strony internetowej i korzystania z ich pełnej funkcjonalności.
 4. Informujemy, że zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Jeżeli uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, mogą Państwo cofnąć ją w każdym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Zakres i CEL zbieranych danych osobowych

 1. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych dlatego:
  a) jeżeli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali – prosimy o podanie za pośrednictwem strony internetowej danych kontaktowych – podstawą przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  b) jeżeli zapiszą się Państwo na nasz Newsletter, wyrażając zgodę na kierowanie do Państwa naszych maili marketingowych, przetwarzamy te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  c) podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników, a ciasteczka wykorzystujemy wyłącznie do lepszego dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 2. Dane Osobowe wskazane w pkt. 7 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług lub skontaktowanie się z Państwem, na Państwa życzenie.
 3. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
  a) w celu kontaktu z Państwem – na Państwa życzenie;
  b) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  c) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celu przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail naszych aktualnych informacji handlowych. Prosimy pamiętać, iż wyrażenie zgody na przesyłanie komunikatów jest w pełni dobrowolne – nie ma żadnego wpływu na świadczenie na Państwa rzecz naszych usług. Dodatkowo, zgodę można w każdym momencie wycofać.
 4. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek.
 5. Informujemy, iż nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia zawsze mogą Państwo:
  a) prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
  b) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
  c) sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
  d) odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
  e) wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
  f) prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
  g) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 2. LIFT ŁÓDŹ niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, LIFT ŁÓDŹ w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. LIFT ŁÓDŹ poinformuje także Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.

Nasi Partnerzy

 1. Dla świadczenia na Państwa rzecz Usług, musimy podejmować współpracę z naszymi sprawdzonymi partnerami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych – korzystamy jednak wyłącznie z usług podmiotów, którzy wdrożyli Rozporządzenie i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a samo powierzenie zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 2. W związku z powyższym Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być takie podmioty takie jak operatorzy pocztowi, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy już w fazie projektowania Usług. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

Informacja handlowa

 1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
 2. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych osobowych dostępnego pod adresem: patryk.chachaj@liftolodz.pl
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

PLIKI COOKIES

 1. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb.
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

KONTAKT

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z LIFT ŁÓDŹ

Dlaczego my?

Dlaczego warto?

01

Stabilna pozycja na rynku

Firma w zakresie dźwigowym prowadzi działalność od ponad 17 lat. Wykonaliśmy kilkaset realizacji, jesteśmy liderem lokalnego rynku.

02

Wykwalifikowana kadra

W zasobach firmowych zatrudniamy specjalistów w zakresie inżynierii dźwigowej, mamy własny dział montażu, konserwacji oraz pogotowia dźwigowego.

03

Sprawdzone rozwiązania

Od samego początku działalności ściśle współpracujemy w fabryką LIFT SERVICE S.A. w Lublinie. Dbamy o precyzyjną specyfikację oraz jakość dostarczanych produktów, co przeradza się w stabilną prace urządzeń oraz ich niezawodność.